ที่ปรึกษาของคุณคือ Webmaster

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ


นายภูริวัจน์ จารุกรุณา เจ้าของ ผู้โฆษณา ผู้ให้บริการ และเว็บมาสเตอร์เว็บไซต์ www.SynergyEagle.com ยินดีต้อนรับผู้ใช้บริการทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ บริการแอพพลิเคชั่นต่างๆ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ และบริการอื่นใดภายใต้www.SynergyEagle.com (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริการ,เว็บมาสเตอร์,บริการของเรา,เว็บไซด์”) ผู้ใช้บริการของบริษัททุกท่านรับทราบว่า ทันทีที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์หรือ ใช้บริการต่างๆ ไม่ว่าโดยผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือผ่านเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์อื่นใดที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันหรือที่จะมีการ พัฒนาหรือคิดค้นขึ้นในอนาคต ถือว่าท่านได้ตกลงและยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้ บริการของเราดังต่อไปนี้ทุกประการโดยเคร่งครัด


1.    การใช้บริการ
o    1.1 ท่านตกลงและยอมรับว่า ท่านจะใช้บริการเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ที่ระบุไว้นี้เท่านั้น และจะไม่ใช้บริการเพื่อประโยชน์ในทางการค้าหรือวัตถุประสงค์อื่นใดที่ขัดต่อ กฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชน นอกจากนี้ ท่านยังตกลงด้วยว่า
    1.1.1 ท่านจะไม่ทำซ้ำ จัดพิมพ์ขึ้นใหม่ ดัดแปลง ดาวน์โหลด อัพโหลด แสดงข้อความ เผยแพร่ หรือทำให้ปรากฏต่อสาธารณชนซึ่งข้อความ ข้อมูล ข่าวสาร เนื้อหา ซอฟต์แวร์ เสียง ดนตรี ภาพถ่าย กราฟิก รูปภาพ ภาพ วีดีโอ หรือเครื่องมือหรืองานใด (“เนื้อหา”) ที่ผิดกฎหมาย ศีลธรรม หรือขัดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์ อักษรจากเว็บมาสเตอร์ก่อนล่วงหน้า ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง


    (ก) ท่านจะไม่แสดงความคิดเห็น หรือเผยแพร่เนื้อหาที่เป็นการหมิ่นประมาท ดูหมิ่น ลามก อนาจาร หยาบคาย ให้ร้าย เป็นเท็จ ยุยง ไม่เหมาะสม หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือดำเนินการให้มีการเชื่อมโยง (Links) ไปยังเว็บไซต์หรือบริการอื่นที่นำไปสู่เนื้อหาที่มีลักษณะดังกล่าว
  (ข) ท่านจะไม่เผยแพร่เนื้อหาใดๆ ที่มีลักษณะเป็นจดหมายลูกโซ่ การหาเงิน โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ซื้อขาย จัดส่ง จัดหา รับประกัน หรือชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการใดๆ หรือการทำธุรกรรม การค้าขาย หรือการติดต่อใดๆ ระหว่างผู้ใช้บริการด้วยกัน
    (ค) ท่านจะไม่แสดงความคิดเห็น หรือเผยแพร่เนื้อหาในลักษณะข่มขู่ กลั่นแกล้ง หรือโจมตีผู้อื่น
    (ง) ท่านจะไม่แสดงความคิดเห็น หรือกระทำการในลักษณะของการเป็นผู้ดำเนินการหรือดูแลเว็บไซต์
   (จ) ท่านจะไม่แสดงความคิดเห็น หรือเผยแพร่เนื้อหาเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์และราชวงศ์ของประเทศไทยหรือของ ประเทศอื่น และไม่แสดง โพสต์ หรือเผยแพร่เนื้อหาเกี่ยวกับศาสนา เชื้อชาติ เพศ รสนิยมทางเพศ อายุ การเมือง หรือปมด้อยของบุคคลใด หรืออาจก่อให้เกิดความวุ่นวาย การแบ่งแยก ความขัดแย้ง หรือการทะเลาะวิวาท

    (ฉ) ท่านจะไม่โพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นแบบซ้ำๆ ไม่ว่าจะบนเนื้อหาเดียวกันหรือต่างกันก็ตาม


    1.1.2 ท่านจะต้องไม่กระทำละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิใดๆ ของบุคคลใดๆ เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นตามที่กฎหมายกำหนดไม่ว่าโดยวิธีการใด
    1.1.3 ท่านต้องไม่ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ใดที่ผิดกฎหมาย ขัดต่อศีลธรรมอันดี หรือขัดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้นี้รวมทั้งท่านต้องไม่ใช้บริการใน ลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย สูญหาย หรืออันตรายต่อบริษัทหรือผู้อื่น และต้องไม่ขัดขวาง แทรกแซงหรือรบกวนการใช้บริการของผู้ใช้บริการรายอื่น หรือการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรายอื่น ท่านต้องไม่พยายามที่จะกระทำการใดเพื่อเข้าไปในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น หรือเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จากเว็บมาสเตอร์ก่อน
    1.1.4 ท่านจะไม่ส่ง หรือเผยแพร่เนื้อหาที่มีไวรัส อีเมล์ขยะ (spam) หรือโปรแกรมที่เป็นอันตรายหรือที่บุคคลอื่นไม่ต้องการ
   1.1.5 ท่านจะไม่กระทำการใดๆ อันขัดต่อประกาศหรือนโยบายของบริษัท ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศ นโยบาย หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทจะประกาศหรือปรับปรุงขึ้นภายหลัง
o    1.2 หากเว็บมาสเตอร์ทราบหรือได้รับแจ้งว่า ท่านดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็นการขัดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ กำหนดไว้นี้ เว็บมาสเตอร์สงวนสิทธิที่จะแต่ไม่จำต้องหรือเป็นหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการหยุด ระงับ หรือไม่ให้บริการแก่ท่านต่อไป ยกเลิกมิให้ท่านเข้าสู่หรือใช้บริการ ยกเลิกสมาชิกภาพของท่าน เอาออกหรือลบเนื้อหาที่บริษัทเห็นว่าอาจทำให้เกิดปัญหาออกไปหรือที่ ไม่อาจยอมรับได้ ยกเลิกบัญชีของท่าน ไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวร รายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บมาสเตอร์ให้หน่วยงานที่มีอำนาจ บังคับตามกฎหมาย และ/หรืออาจดำเนินการในทางกฎหมายกับท่านตามที่เว็บมาสเตอร์เห็นสมควรได้ทันทีโดย ไม่บอกกล่าวล่วงหน้า
o    1.3 กรณีท่านสมัครใช้บริการใดๆ ของเว็บแต่ท่านไม่ใช้บริการเป็นเวลา 60 วันติดต่อกัน เว็บมาสเตอร์สงวนสิทธิยกเลิกบัญชีสมาชิกของท่าน และลบเนื้อหา และ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทรา
o    1.4 เว็บมาสเตอร์สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไข ซ่อมแซม บำรุงรักษา หยุด ระงับ หรือไม่ให้ใช้บริการชั่วคราวหรือถาวรได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ทราบ และไม่ต้องรับผิดชอบในความสูญหาย เสียหาย หรืออันตรายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น


2.    นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล
1.    2.1 เมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์หรือใช้บริการใดๆ ของ www.synergyeagle.com ท่านตกลงว่าท่านอนุญาตให้บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและเนื้อหาของท่านที่ท่าน ได้ให้ไว้ หรือที่ท่านได้จัดทำผ่านบริการของ www.synergyeagle.com หรือที่เว็บมาสเตอร์บันทึก เก็บรวบรวม หรือประมวลผลไว้ในคอมพิวเตอร์ของบริษัทโดยไม่มีค่าตอบแทน บริษัทบันทึกและเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากการลงทะเบียนของผู้ใช้บริการ และจากการที่ผู้ใช้บริการสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมหรือการแข่งขันต่าง ๆ ของเว็บมาสเตอร์ จากบันทึกการใช้เซิร์ฟเวอร์ และจากคุกกี้ การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเก็บและรวบรวมสถิติข้อมูล การโฆษณา การตลาด การให้บริการ ปรับปรุง และพัฒนาบริการต่างๆ ของ www.Synergyeagle.com และการส่งข้อความสื่อสารต่างๆ ให้ท่าน เช่น จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือเตือน เว็บมาสเตอร์ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านร่วมกับบริษัทต่างๆ ในเครือเดียวกัน ซึ่งเว็บมาสเตอร์จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไข การใช้บริการนี้เท่านั้น


2.    2.2 เว็บมาสเตอร์มีนโยบายในการเคารพสิทธิส่วนบุคคลของท่าน เว็บมาสเตอร์จะไม่ตรวจสอบ แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่เว็บมาสเตอร์เห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องทำตามกฎหมายหรือคำสั่งของหน่วย งานราชการ หรือเพื่อป้องกันและปกป้องสิทธิหรือทรัพย์สินของบริษัท หรือเพื่อบังคับให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ หรือเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการอื่นๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ อย่างไรก็ตาม ท่านอาจส่งอีเมล์ถึงเว็บมาสเตอร์เพื่อแจ้งให้ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วน บุคคลของท่านได้


3.    2.3 สำหรับบริการที่ต้องสมัครสมาชิก ท่านต้องรับผิดชอบในการรักษาความลับของรหัสผ่านและบัญชีของท่าน และรับผิดชอบในกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้รหัสผ่านหรือบัญชีของท่าน แม้กิจกรรมนั้นจะทำขึ้นโดยบุคคลอื่นซึ่งเข้าสู่บัญชีของท่านผ่านรหัสผ่านของ ท่าน


4.    2.4 เว็บมาสเตอร์ถือว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบริการของ www.synergyeagle.com เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะ ต้องปกป้องดูแล เว็บมาสเตอร์ได้ใช้วิธีการมาตรฐานในการเก็บรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่าน แต่ไม่มีเนื้อหาใดในบริการที่จะได้รับการรับรองว่าจะปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ ดังนั้น เว็บมาสเตอร์จึงไม่รับรองและรับประกันใดๆ ทั้งสิ้นว่า เว็บไซด์มีมาตรการความปลอดภัยที่เพียงพอแล้ว และเนื้อหาที่ปรากฏในบริการจะปลอดภัย ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) สูญหาย หรือเสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย จากการละเมิดมาตรการความปลอดภัยโดยบุคคลใดๆ จากความบกพร่องด้านเทคนิคของเว็บไซด์ หรือไม่ว่าเหตุใดๆ เว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด


3.    ทรัพย์สินทางปัญญา
ท่านตกลงและยอมรับว่า บรรดาเนื้อหา โลโก้ ส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการของเว็บไซด์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า ฐานข้อมูล ความลับทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาว์ ความคิด แนวคิด รหัสต้นทาง (source code) และทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่ปรากฏในบริการ เป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทย และเป็นกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สิทธิและทรัพย์สินของ www.synergyeagle.com ห้ามท่าน ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ ลอกเลียน ปลอมแปลง จำหน่าย มีไว้ให้เช่า หรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าหรือประโยชน์โดยมิชอบ หรือกระทำไม่ว่าโดยประการใด ๆ ต่องานดังกล่าวหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเว็บมาสเตอร์ ล่วงหน้า หากฝ่าฝืนบริษัทสงวนสิทธิที่จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าว โดยทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าว


4.    การจำกัดความรับผิด
0.    4.1 ท่านตกลงและยอมรับว่า เนื้อหาที่ปรากฏในบริการนี้บางส่วนเขียนหรือจัดทำขึ้นโดยผู้ใช้บริการ ผู้โฆษณา หรือบุคคลใดๆ เช่น เนื้อหาบนกระทู้ ห้องสนทนา บล็อก กระดานข้อความ หรือเครือข่ายสังคม และเนื้อหาเกี่ยวกับการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ซื้อขาย จัดส่ง รับประกัน หรือชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการใดๆ หรือการทำธุรกรรม หรือการติดต่อใดๆ ระหว่างผู้ใช้บริการด้วยกัน เนื้อหาดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องและอยู่เหนือการควบคุมของเว็บไซด์ เว็บไซด์เป็นเพียงสื่อกลางในการให้พื้นที่ในการแสดงเนื้อหาดังกล่าวเท่านั้น เว็บมาสเตอร์ไม่มีความรับผิดใด ๆ ที่เกิดจากเนื้อหาดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นความเสียหาย การฟ้องร้อง เรียกร้อง การกระทำละเมิดใดๆ อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ หรือความรับผิดทางกฎหมายอื่นใดไม่ว่าในทางแพ่งหรือทางอาญา รวมทั้ง เว็บมาสเตอร์จะไม่รับผิดชอบต่อการติดต่อ ซื้อ ขาย ค้าขาย และธุรกรรมใดๆ ของท่านผ่านบริการใดๆ ของเว็บไซด์ ท่านต้องรับผิดชอบในการติดต่อกับผู้ใช้บริการรายอื่น ผู้ให้บริการรายอื่น และบุคคลอื่นซึ่งท่านเป็นผู้ติดต่อบน ผ่าน หรือเนื่องจากบริการของเว็บไซด์ ข้อยกเว้นความรับผิดของเว็บมาสเตอร์ดังกล่าวนี้ให้รวมไปถึงกรณีเกิดความผิดพลาดใน หรือจากเนื้อหา จากการให้บริการข่าวหรือบทความ จากการรับส่งข้อมูล และจากการกระทำการใดๆ ของเว็บไซด์หรือเกี่ยวข้องกับเว็บมาสเตอร์


1.    4.2 เว็บมาสเตอร์จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ซึ่งรวมทั้งแต่ไม่จำกัดเพียงความสูญหายหรือความเสียหายของข้อมูลส่วนบุคคล เกิดการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ การใช้บริการ เนื้อหาและทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่แสดงในบริการ และสิ่งใดก็ตาม ทั้งนี้ไม่ว่าจะเกิดจากสถานการณ์ใดๆ หรือสาเหตุใดๆ ซึ่งรวมทั้งแต่ไม่จำกัดเพียง สาเหตุจากการลักลอบใช้หรือนำเอาข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ (Hacking) โดยเหตุสุดวิสัย โดยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยบุคคลภายนอก หรือโดยบุคคลอื่นใด ท่านตกลงสละสิทธิเรียกร้องให้เว็บมาสเตอร์รับผิดในความสูญหายและเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น อีกทั้งท่านจะต้องปกป้องมิให้เว็บมาสเตอร์ต้องรับผิดหรือถูกฟ้องร้องจากบุคคลอื่น รวมทั้งจะต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นเองทั้งสิ้น


5.    ข้อสละสิทธิในเนื้อหา
เนื้อหาต่าง ๆ ของบริการที่บริษัทได้ทำขึ้นเป็นการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ มาเพื่อเป็นข้อมูล ความรู้และประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ และเพื่อเป็นการรายงานข่าวในฐานะสื่อสารมวลชน ซึ่งเว็บมาสเตอร์ได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ในการจัดทำเนื้อหาให้ถูกต้อง และทันสมัย (update) อยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม เว็บมาสเตอร์ไม่รับรองความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง และความทันสมัย (update) ของเนื้อหาดังกล่าวที่ปรากฏในบริการของเว็บไซด์ ท่านตกลงและยอมรับว่า เว็บไซด์เป็นเพียงสื่อกลางในการให้บริการข้อมูลข่าว และเนื้อหาแก่ผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตเท่านั้น และบริษัทไม่สามารถดูแลควบคุมเนื้อหาทั้งหมดที่แสดงผ่านบริการได้ ดังนั้น เว็บมาสเตอร์จึงจัดให้มีบริการโดยปราศจากคำรับรองใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เว็บมาสเตอร์ไม่รับรองว่าบริการต่างๆ ของเว็บไซด์ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ เนื้อหา และบริการอื่นใดจะ (ก) สามารถทำงานหรือเผยแพร่ได้ตลอดเวลา (ข) ถูกต้อง สมบูรณ์ ไม่บกพร่อง หรือสมตามความประสงค์ของท่าน (ค) มีความเหมาะสมสำหรับบุคคลทั่วไป (ง) ไม่ละเมิดสิทธิใดๆ (จ) ไม่หยุดชะงัก (ฉ) ไม่ล่าช้า และ (ช) เรื่องอื่นใด ท่านต้องรับความเสี่ยงภัยใดๆ จากการใช้บริการเองทั้งสิ้น


6.    การเชื่อมต่อไปบริการอื่น (Links)

บริการของเว็บไซด์มีการเชื่อมต่อ (Links) ไปยังเว็บไซต์และบริการของผู้ให้บริการรายอื่นๆ เมื่อท่านออกจากบริการของเว็บไซด์แล้ว บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาและบริการใดๆ และข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ของผู้ให้บริการรายอื่นนั้นแม้ว่าผู้ให้บริการ รายนั้นจะร่วมให้บริการกับเว็บมาสเตอร์หรือเว็บไซด์ หรือใช้ชื่อเว็บมาสเตอร์ก็ตาม รวมทั้งจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญหายหรือความเสียหายอันเกิดจากเว็บไซต์และ บริการของผู้ให้บริการรายอื่นด้วย เช่น ความสูญหายหรือความเสียหายอันเกิดจากไวรัสหรือโปรแกรมที่ไม่ต้องการของ เว็บไซต์และบริการของผู้ให้บริการรายอื่นนั้น ผู้ให้บริการแต่ละรายต่างมีข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ที่แตกต่างกัน บริษัทขอให้ท่านอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ของผู้ให้บริการรายอื่นด้วย


7.    การเปลี่ยนแปลงแก้ไข

เว็บมาสเตอร์และหรือเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม และปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยการนำข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับใหม่มาลงไว้แทน และให้ถือว่าท่านที่ยังคงเข้าสู่เว็บไซต์ หรือใช้บริการต่อไปตกลงยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แก้ไข เปลี่ยนแปลงนั้นโดยปริยาย


8.    นโยบายระงับข้อพิพาท
ท่านรับทราบว่า เนื้อหาและการบริการต่างๆ เป็นการประมวลผลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ ซึ่งอยู่เหนือความควบคุมของเว็บไซด์ เว็บมาสเตอร์ไม่สามารถตรวจสอบเนื้อหาทั้งหมดที่เผยแพร่หรือส่งผ่านบริการของเว็บไซด์ได้ หากผู้ใช้บริการประสบปัญหาหรือได้รับความเสียหายจากเนื้อหา หรือบริการใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิ หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่เผยแพร่หรือส่งผ่านบริการของเว็บมาสเตอร์ หรือละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ข้อใด เว็บมาสเตอร์ขอให้ท่านปฏิบัติตามนโยบายในการระงับข้อพิพาทต่างๆ ของบริษัทดังนี้


0.    8.1 ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการใช้บริการต่างๆ ของเว็บไซด์ต้องดำเนินการแจ้งข้อเรียกร้องเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนแก่ เว็บมาสเตอร์ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยระบุรายละเอียด ดังต่อไปนี้
    (ก) ชื่อ และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
    (ข) หมายเลขโทรศัพท์ / อีเมล์ ที่สามารถติดต่อได้
    (ค) รายละเอียดของข้อร้องเรียน และ/หรือพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำผิด (ถ้ามี)
    (ง) ข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำหรือคำร้องขอที่ต้องการให้เว็บมาสเตอร์ดำเนินการ
1.    8.2 ท่านต้องดำเนินการแจ้งข้อเรียกร้องและ/หรือข้อเสนอแนะดังกล่าวโดยติดต่อมายัง


8.2.1 กรณีข้อเรียกร้อง และ/หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเนื้อหาข่าวที่ผลิตและเผยแพร่โดยเว็บมาสเตอร์

    ส่งถึง :www.Synergyeagle.com
    โทรศัพท์ :083-6478717
    โทรสาร : -
    E-Mail : Synergyeagle@hotmail.com


8.2.2 กรณีข้อเรียกร้อง และ/หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเนื้อหาในโฆษณา
    ส่งถึง :www.Synergyeagle.com
    โทรศัพท์ :083-6478717
    โทรสาร : -
    E-Mail : Synergyeagle@hotmail.com

8.2.3 กรณีข้อเรียกร้อง และ/หรือข้อเสนอแนะอื่นๆ
    ส่งถึง :www.Synergyeagle.com
    โทรศัพท์ :083-6478717
    โทรสาร : -
    E-Mail : Synergyeagle@hotmail.com


ภายหลังจากเว็บมาสเตอร์รับทราบข้อเรียกร้องดังกล่าวแล้ว เว็บมาสเตอร์จะเริ่มต้นแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใน 15-30 วันทำการ นับแต่วันที่เว็บมาสเตอร์ได้รับข้อร้องเรียนที่เป็นลายลักษณ์อักษร แต่ทั้งนี้ ข้อร้องเรียนจะต้องมีเนื้อหาครบตามที่เว็บมาสเตอร์กำหนดไว้ข้างต้น


เนื่องจากเว็บมาสเตอร์จำเป็นต้องใช้เวลาในการตรวจสอบและสอบสวนข้อ เท็จจริงและข้อเรียกร้อง ท่านตกลงที่จะไม่ดำเนินคดี และสละสิทธิในการดำเนินคดี ไม่ว่าในทางแพ่งและ/หรือทางอาญากับเว็บไซด์ในระหว่างที่เว็บมาสเตอร์ดำเนินการดัง กล่าว รวมทั้งตกลงที่จะไม่เรียกร้องให้เว็บมาสเตอร์ต้องรับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากขั้นตอนของการระงับข้อพิพาทของเว็บมาสเตอร์


9.    กฎหมายที่ใช้บังคับ
หากเกิดข้อพิพาท ข้อโต้แย้ง หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดจากการบริการของเว็บไซด์ ท่านตกลงใช้กฎหมายไทย และศาลไทยในการระงับข้อพิพาท ข้อโต้แย้ง และข้อเรียกร้องนั้น