ที่ปรึกษาของคุณคือ Webmaster
Nitric Oxide (No) : ProArgi-9 Plus
L-Arginine and Nitric Oxide Nitric Oxide (No) : ProArgi-9 Plus

 Nitric Oxide

Nitric Oxide,Nitric Oxide,Nitric Oxide,Nitric Oxide,Nitric Oxide,Nitric Oxide,Nitric Oxide

Nitric oxide’s rise to prominence is due in large part to a paradigm-changing scientific discovery. Three researchers—Robert F. Furchgott,Louis J.Ignarro, and Ferid Murad—identified Nitric Oxide’s role as a signalling molecule with the ability to help increase communication among the cells of your cardiovascular system. This discovery earned them the 1998 Nobel Prize, and it put nitric oxide on a path to nutritional stardom.


 

Why Nitric Oxide Matters

Nitric Oxide, or NO, is a short-lived gas produced in the endothelium—the innermost cell layer of your arteries. Once created, NO transmits a signal to other cells by penetrating the membranes and regulating the function of the cells. NO rapidly spreads through the cell membranes to the underlying muscle cells and signals a dilation or relaxing of the artery walls,which helps regulate blood pressure and enhance the blood flow to vital organs. These penetrating biological

signals and messages influence every bodily organ, including the lungs, liver, stomach, genitals, and kidneys. This signaling process is a revolutionary new principle in the internal communication process and is essential for the cardiovascular system to function properly. When the endothelium is healthy, nitric oxide is produced at optimal levels, released into the blood stream, and carried on to every organ of the body. The bulk of NO is produced by the endothelium, so when blood vessels become lined with plaque buildup, NO production is significantly reduced. Lower production levels of NO can occur when endothelial tissue is damaged by age, lack of physical activity, illness, orgenetics. Our nutrition and food choices also directly affect our bodies’ ability—or inability—to manufacture nitric oxide.

 

L-Arginine and NO

     How do we battle decreased nitric oxide levels? The answer is l-arginine. As a critical amino acid, l-arginine is converted to nitric oxide in the body and can help relax the blood vessels and regulate blood vessel tone and flexibility. The result is reduced stress on the heart, improved circulation,

and an increased ability to maintain blood pressure already in normal range. Synergy’s ProArgi-9 Plus contains significant amounts of l-arginine, which your body easily converts to nitric oxide. ProArgi-9 Plus was meticulously formulated to protect and strengthen your cardiovascular system

and helps you achieve healthy blood pressure, increased blood flow, and decreased signs of  aging.

 

 

 

NitricOxideโปรอาร์จิไนน์โปรอาร์จิไนน์โปรอาร์จิไนน์โปรอาร์จิไนน์โปรอาร์จิไนน์โปรอาร์จิไนน์โปรอาร์จิไนน์โปรอาร์จิไนน์โปรอาร์จิไนน์โปรอาร์จิไนน์โปรอาร์จิไนน์โปรอาร์จิไนน์โปรอาร์จิไนน์

 

Share the Health

A product this good is meant to be shared with friends, acquaintances, and most importantly, your own family


                     การค้นพบเกี่ยวกับหน้าที่ของ Nitric Oxide ในร่างกายมนุษย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งที่ สำคัญ ที่สุดของการค้นพบในประวัติศาตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์ ในปี 1987 มีการค้นพบกระบวนการทำงาน Nitric Oxide ในร่างกายมนุษย์ ที่มีส่วนสำคัญต่อประวัติของวงการแพทย์และวิทยาศาสตร์ การค้นพบโมเลกุลนี้ทำให้วงการวิทยาศาสตร์แพทย์มีการพัฒนาและพบมันเป็นส่วน ประกอบของเซลล์ ของ ทุกเซลล์ในร่างกายมนุษย์ ความสำคัญของ Nitric Oxide นี้ได้ทำให้นัก 3 ผู้ชำนาญด้านเภสัชวิทยาได้รับรางวัลโนเบิลสาขาสรีระวิทยา ในปี 1998 สำหรับผลงานวิจัยเกี่ยวกับ Nitric Oxide ล่าสุด Nitric Oxide ได้ถูกตั้งชื่อว่า "Molecule of Life" หรือ โมเลกุลแห่งชีวิต ซึ่งถ้าปราศจากโมเลกุลนี้ สิ่งมีชีวิตก็ไม่สามารถอยู่

 

Nitri Oxide

        Nitric Oxide หรือ NO มันสามารถทำให้เกิดขบวนการการเกิดแก๊สตามธรรมชาติของร่างกายมนุษย์ ดังนั้น Nitric Oxide จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อร่างกาย และมีผลกระทบต่อขบวนการสรีระวิทยา รวมทั้งระบบหมุ่นเวียนโลหิต ขบวนการอักเสบ การปลดปล่อยก๊าซออกซิเจนไปเลี้ยงเนื้อเยื่อต่างๆโดยผ่านเม็ดเลือดแดง